Здружението на психијатри на Македонија ви соработка со КРКА-ФАРМА Скопје
организира секциски состанок на тема

 

 ,,Пациенти со депресија – предизвици, третман и потреби”

 

Секцијата ќе се одржи на 11 ноември 2016 година,
со почеток од 14:30 часот во Ресторан „Камник“, Скопје