На ден 25/12/2014 со почеток во 13:00 часот во бизнис салата на Скопски Саем ПЗМ организира
завршен секциски состанок за 2014 година со спонзорство
на Глаксо Смит Клајн Претставништво Скопје.